QUALITY CERTIFICATE

CE EUROTECH

ISO 14001:2015

TS EN ISO 9001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EN 15085-2-2007

IRIS

ISO 50001:2011

 

Yazkar 24. Uluslar Arası AR-GE, Kalite ve Teknoloji Ödülü Alırken / İsviçre - Cenevre

YAZKAR VİZYON – MİSYON VE DEĞERLERİMİZ

VİZYONUMUZ

YAZKAR İlkeleri ile Kalite’yi üretmekteyiz.

OUR VISION

YAZKAR Principal is to produce QUALITY.

MİSYONUMUZ

Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte sürekli gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterilerimizi memnun etmeyi amaçlamaktayız. Bu nedenle müşterilerimiz, bayilerimiz, ortaklarımız ve ülkemiz için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemekteyiz.

OUR MISSIONS

YAZKAR aims to satisfy customers by continuously developing and delivering on time products and providing services refers universal quality and standards Together with our employees and stakeholders,. For this reason, we aim to be a symbol of reliability, continuity and respect for our customers, our dealers, our partners and our country.

DEĞERLERİMİZ

Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz;
Çalışanlarımız; Gücümüzün Kaynağıdır, Müşterilerimiz için değer oluşturmak, beklentilerine, kalite ve istikrar ile cevap vermekteyiz, Sürekli gelişim için kaynakları oluşturmak daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.

OUR VALUES

Our basic values that will lead our company to success;
Our employees are source of Power and We bring about value for our customers with expectations, quality and stability, Creating the resources for continuously development that is goal to be best always.

YAZKAR KALİTE POLİTİKAMIZ

YAZKAR A.Ş olarak müşterilerimizin kalite beklentilerini derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren öncü bir şirket olmayı hedeflemekteyiz.
Bu amaçla;
• İnsan ve Kalite odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızı ve Kalite bilincimizi sürekli geliştirmekteyiz, yaptığımız her faaliyette kalite ilkelerini ve sorgulayıcı bakış açımızı en üst seviyede tutan bir şirket kültürünü benimsemekteyiz.
• Tüm değer zincirindeki standartlar ile birlikte, klima sektöründe lider olmak için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlamaktayız.
• Tüm paydaşlarımızla birlikte, sosyal sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmekte ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimimizi gerçekleştirmekteyiz.

OUR QUALITY POLICY

As a YAZKAR, we are aiming to be a leading company that perceives our customers' quality expectations deeply and continuously develops all the products and processes in the value chain in this direction.
For this purpose;
• We constantly improve our employees and our quality consciousness with a human and quality-oriented approach, we adopt a corporate culture that keeps our quality principles and questioning points at the top level in every activity we do.
• The Aim of competitiveness to become the leader in the air conditioning sector continuesly, along with the standards in the entire value chain.
• Together with all of our stakeholders, we fulfill our social responsibilities and realize our production to support the use of sustainable natural resources.

YAZKAR ÇEVRE POLİTİKAMIZ

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma” olgularından yola çıkarak YAZKAR A.Ş’deki tüm süreçlerde;
• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada çevre ile ilgili tâbi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülükleri uymayı,
• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ürün ömür çevrimini sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
• Atıkların mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazandırmayı,
• Çevre amaç hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
• YAZKAR bünyesindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

OUR ENVIRONMENT POLICY

Begins from "Sustainable Development and Environmental Protection" mentality ,
Its means ;
• We operate to comply with the national and international legal regulations and other obligations we are concerned about the environment in the region,
• To prevent environmental pollution by following technological developments with scientific researches and to improve environmental performance continuously
• Protecting natural resources and using them in the most efficient way,
• To Control and reduce potential environmental impacts from the design stage to the end of the product life cycle,
• To Reduce waste and To do recycle as much as possible,
• Contributing to continuous improvement by creating environmental objectives,
• YAZKAR educates employees from top management to the lowest one,
to increase awareness of environmental responsibility .
• We commit to communicating with all stakeholders and sharing information where is necessary.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

YAZKAR olarak üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız ile iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;
• Çalışanlarımızın tüm bu faaliyetler çerçevesinde sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla yasal mevzuat şartlarına azami özen göstereceğimizi,
• Çalışanların iş süreçlerinde meydana gelebilecek güvenlik risklerini analiz edip, yaralanma ve sağlık bozulmalarına karşı gereken tedbirleri de alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışacağımızı,
• İSG Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla oluşturulacak hedefler, planlar ve izleme parametreleri yoluyla sistemin performansını sürekli izleyeceğimizi
• Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmayı,
• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı buna göre yönlendirmeyi,
• Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik konularındaki gerekli kaynakları sağlamayı ve bilinç düzeylerinin artırılması için gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

OUR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY

As a YAZKAR, we act with the conviction that all our employees and employees are aware of the importance of occupational health and safety and that the aim is to create a culture and that all occupational accidents and occupational diseases can be prevented. With this understanding, our activities are directed, we constantly improve ourselves and act according to the following principles;
• We will take utmost care to the requirements of the legal regulations in order to ensure the health and safety of our employees in all these activities,
• Analyze the security risks that may arise during the work process of employees and take the necessary precautions against injuries and health deterioration to work in accordance with the requirements of the Occupational Health and Safety Management System,
• To ensure the effectiveness and continuity of the OHSAS Management System
We will continuously monitor the performance of the system through targets, plans and monitoring parameters • establishing an OSH Management System that meets the requirements of the OHSAS 18001 management system for continuity of work,
• To comply with legal regulations regarding Occupational Health and Safety in all our activities,
• Ensure that all our employees comply with the OHS guidelines of our suppliers and our activities,
• To identify and remove from work the factors that may cause work accidents and occupational diseases in our enterprises,
• The following technological developments in Business Health and Safety and direct our investments accordingly,
• In this direction, we will continue to work in order to ensure a healthy working environment in our enterprises.
• We undertake that we will provide the necessary resources for the health and safety of our employees and carry out the necessary training activities to increase their level of awareness

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Biz, YAZKAR KLİMA SOĞUTMA A.Ş Kuruluşu olarak,
Kuruluşumuzda kullandığımız tüm enerji tüketimini, kısa vadede azaltacağımızı, enerji verimliliğini sürekli arttıracağımızı, bu hedefleri yerine getirmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini uygulayacağımızı ve bu standardın tüm gereklerini doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacağımızı, bunları sağlamak için sürekli iyileştirme sürecini yaşatacağımızı, taahhüt etmekteyiz.
Ayrıca, düzenli olarak gözden geçirerek,
• Gerekli mali ve yapısal koşulları yerine getireceğimizi;
• Kuruluşa entegre edilmiş Enerji yönetim sistemimizde, tüm çalışanlarımıza, verdiğimiz eğitimler doğrultusunda sorumluluk bilinci verdiğimizi;
• İlgili yasal yükümlülükleri ve diğer şartları dikkate aldığımızı;
• Enerji verimliliğini, enerji kullanımını ve enerji tüketimini düzenli olarak değerlendirdiğimizi;
• Paydaşlarımızı, Enerji verimliliğine teşvik ettiğimizi;
• Enerji verimliliğini yükseltecek ürün ve hizmetleri satın aldığımızı ve bunun enerji performansını iyileştirilmesine katkı sağladığını;
• Enerji Yönetim Standardının tüm sonuçlarını, düzenli bir denetim programı ile ölçüldüğünü, değerlendirildiğini ve iyileştirme gereken noktalarda sürekli iyileştirme prosesini uyguladığımızı taahhüt ederiz.

OUR ENERGY POLICY

As a Yazkar Hvac Systems, We commit ourselves to continually improve the energy efficiency to reduce energy consumption in the short term, to continuously improve energy efficiency, to implement the ISO 50001 Energy Management System to fulfill these objectives and to ensure that all the requirements of this standard are correctly implemented.
In addition, by regularly inspecting, ;
We will meet the necessary financial and structural conditions;
• In our integrated energy management system, all of our employees are aware of responsibility in the direction of the trainings we give;
• we consider relevant legal obligations and other conditions;
• We regularly evaluate energy efficiency, energy use and energy consumption;
• We encourage our stakeholders to promote energy efficiency;
• We have purchased products and services that enhance energy efficiency and this contributes to the improvement of energy performance;
• We undertake that all the results of the Energy Management Standard are assessed, assessed by a regular inspection program and that we apply the continuous improvement process at the points to be improved.

EMNİYET POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımız ve paydaşlarımız, çevre için risk taşıdığımızın bilincindeyiz, bu riskleri minimize etmek için:
• Üretilen Klimaların emniyet kurallarına uygun ve çevre koruma kriterlerini dikkate alarak üretildiğinden emin olmaktayız,
• Emniyet ve çevre korumasını etkili bir şekilde gözetmekte, uygulamaya yeterli ve uygun personeli görevlendirmekteyiz,
• Operasyon prosedürlerinin etkili çalışmasını sağlayabilmek için personele uygun eğitimi vermekte ve yetkinliğini sağlamaktayız,
• Üretimde; emniyet, çevre performansı ve ilgili prosedürlerin geçerliliğini ve sürekli uygulanabilirliğini gözlemlemekteyiz,
• Kazaların/olayların incelenmesi ve yeniden oluşmalarını önlemek için tavsiyeler almakta, kaza ve kirliliği önlemek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz,
• Acil durumlar karşısında kullanılmak üzere beklenmedik olay planlarının hazırlamakta ve devreye almaktayız,
• Emniyetli klima üretimi yapmakta ve emniyetli çalışma alanı oluşturmaktayız,
• Klima üretiminde; personel ve çevreye ilişkin tüm riskleri değerlendirmekte ve gerekli önlemleri almaktayız,
• Personelin acil durumlar dahil, emniyet kültürünün sürekli geliştirilmesini sağlamaktayız.
Şirket olarak, çevreye büyük etkisi olacak faaliyetlere global bir perspektifte odaklanmaktayız.
Bu faaliyetler ve bakış açımız, YAZKAR çalışanları olarak performansımızı devamlı geliştirmek amacıyla gözden geçirmekte ve uygunsuz bir durum var ise hızlı bir şekilde önlemleri almaktayız.
Ürettiğimiz demiryolu klimasının çalışma süresince emniyeti tehlikeye düşüren kaza sayısı hedefi 0’dır.

OUR SAFETY POLICY

We are aware that our employees and stakeholders are at risk for the environment, to minimize these risks:
• We are confident that the produced air-conditioners are produced in accordance with safety regulations and environmental protection criteria,
• We effectively and safeguard safety and environmental protection, assign appropriate and appropriate personnel to the application,
• We provide appropriate training and competence for staff to ensure that operational procedures work effectively,
• To produce ; safety, environmental performance and the validity and continuing applicability of the relevant procedures,
• Taking recommendations to prevent accidents / reoccurrences and rehabilitating, conducting continuous improvement activities to prevent accidents and pollution
• We prepare and implement unexpected event plans for use in the face of emergencies,
• To produce safety air conditioner and to create safe working area,
• In air conditioning production; we take all necessary measures to assess the risks associated with personnel and the environment,
• We ensure that personnel are constantly improving safety culture, including emergency situations.
• As a YAZKAR, we focusing on activities that will have a major impact on the environment in a global perspective.
• These activities and our point of view is YAZKAR employees are in constant consideration to improve our performance, if there is an inappropriate situation, we take precautions quickly.
• Target number of accidents that threaten safety during the operation of our railway air conditioner is zero.